Разделението

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Противоречията между различните групи хора, засилвани от развитието на технологиите и фантоматиката, с времето довеждат човечеството дотам новосъздадената Свръзка да предложи идеята групите да бъдат разделени физически.

Проектите

За целта група Безтелесни (все още новопоявили се тогава), работещи към Свръзката, заделя набор от светове, по които да бъдат разпределени групите. На хората е даден десетгодишен срок, през който желаещи групи могат да подават за одобряване „проекти“ за това на какъв свят биха желали да живеят. Безтелесните са поели ангажимента да осигурят светове с физически и други характеристики, максимално близки до поисканото в проектите, и условия за достъп до световете, каквито са поискани. (Предупредили са, че принципно е възможно да бъдат осигурявани дори светове с характеристики, които привидно противоречат на законите на физиката, ако проектът бъде одобрен.)

Одобряването на проектите се извършва от Свръзката. Критериите са много; съобщено е, че има и такива, които не са по силите на Стандартни да ги разберат. Реално обаче почти всички проекти, които събират брой хора над един минимален, и са поне малко реалистични, са одобрени. Съобщаването на одобрени проекти започва чак след изтичането на четири от десетте години, въпреки че има одобрени проекти, които са били подадени още през първия месец. След съобщаването на един проект като одобрен на хората от него се дава възможност да започват да се преселват на съответния свят. Така, четири години след решението за Разделението, е започнало преселването по световете - т.нар. Преселение.

Преселението

Одобрените проекти разполагат с време до края на десетгодишния срок, плюс една седмица, за да преселят населението си на отпуснатия им свят. На всеки проект е предоставян по един специален портал, по същество портален трансмитер, през който те могат да достигнат до света си. Често Свръзката имат изисквания към преселниците по проекти - например ако проект не позволява на участниците в него свободна връзка с останалото човечество, след като се преселят, те трябва да спазят преди преселението си формална процедура - оценка на адекватността и ориентираността, и три подписа с поне един месец между всеки два, че са съгласни на условието.

Освобождаването на Земята

Последното голямо скарване в човечеството е коя група да остане на оригиналната Земя. Свръзката предлагат като компромис (а може би предварително взето решение) тя да бъде ничия - запазена като резерват на еволюцията. Някои от групите не са съгласни и не могат да съвместят мненията си, така че Свръзката накрая налагат решението си със сила.

За нежелаещите да се преселят Свръзката предупреждава, че след изтичането на крайния срок ще ги разселят насила където сметнат за добре. (На оригиналната Земя е решено да не остане нито един човек.) Повечето нежелаещи се примиряват, особено след като Свръзката предоставя информация и кадри от няколко свята, заделени за насилствено преселване. Някои въпреки това настояват и след изтичането на срока са преселени насила. В интерес на истината, твърде малко са пратени на чак толкова лоши светове.

Всички следи от човешката цивилизация са събрани от Земята и пренесени на изкуствен свят-музей, точно нейно копие. Оригиналната Земя е оставена на естественото ѝ биологично разнообразие, с идеята да се изчака някой друг вид да еволюира до разумност по естествен път. Достъпът на хора до нея е забранен - за Стандартни и Аугментирани с гаранция, а се твърди, че и Безтелесните спазват забраната. Помолен за обяснение или коментар по въпроса, Безтелесният, който е ръководел операцията, отговаря: „Платихме си дълговете“. Не е обяснено нищо повече. Учени-Стандартни често спекулират на тази база, че вероятно хората не са първият разумен вид, развил се на Земята, и че всеки я оставя накрая на следващите.

Ефекти на Разделението

Аспектите на Разделението са много и много разнообразни; ефектите му също. Един от тях, предположен още преди Разделението от учените-Стандартни и потвърден от Безтелесните, е че разделянето на групи по възгледи и относителното изолиране на групите ще доведе до силно забавяне на развитието на групите и еволюцията им, първоначално в социално, а като последствие от това и в научно, техническо и технологично отношение. На практика се оказва, че изолацията на вътрешната идентификация на групите спомага още повече за този ефект: пост-Разделенски светове, които са доста хомогенни и изолирани като тезауруси, често се справят научно-технически не по-зле, или не много по-зле от светове с голямо разнообразие и висока търпимост към различия. Безтелесните са потвърдили, че Разделението действа в тази насока и по други начини. Някои учени анализират възможностите, други спекулират дали Безтелесните не задържат изкуствено развитието на Стандартните по техни си причини.

Други