Релейна група

От Резерватът
(пренасочване от Релеен свят)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Световете в Резервата са групирани по петнайсет-двайсет в групи - така наречените Релейни групи.

Един от световете в групата се води Релеен и носи отговорността за връзката на световете в нея помежду си и с другите светове. Трансмитерите, които осъществяват тази връзка, се намират физически на Релейния свят. Персоналът им като правило е съставен от местни Стандартни. Понякога включва и Стандартни от други светове (най-често от тази група), и/или Аугментирани, местни или отдругаде.

На малък брой светове е разрешено да имат по повече от един Релеен свят. В такъв случай винаги един от тях се смята за основен и светът се води официално към неговата Релейна група. Винаги всички Релейни светове на един свят са към един и същи Възел. Още по-редки са, но съществуват и изключения от йерархията - има Релейни групи, в които повечето светове се свързват с по няколко свята от групата. Дори в тях обаче задължително има един официален Релеен свят.

Разпределянето на светове по Релейни групи се извършва от Свръзката. Критериите им за това не са известни.

Релеен свят

Обикновено за Релеен се избира свят, който има никакви или минимални ограничения за връзка, притежава като цяло междинно ниво на развитие за световете, които свързва, проявява висока търпимост към разликите между световете, и е съгласен да поеме тази работа. Твърде големи разлики в нивата на развитие между обикновен и Релеен свят най-често не се допускат (има, разбира се, изключения). Разлики, които могат да бъдат понесени без предизвикване на конфликт, обаче са желателни.

Изборът на свят за Релеен се върши от Свръзката. Те отправят към ръководството на света предложение. Ако то приеме, светът се обявява официално за Релеен и получава от Свръзката необходимата техника. Често заедно с нея върви някаква форма на заплащане на поддържането на Релейния възел, особено ако в групата му има опасни светове (напр. светове-затвори). Статутът на Релеен не носи на света или жителите му реално никакви привилегии, но като правило е повод за гордост сред жителите му и за завист сред жителите на другите светове от групата.

Твърди се, че Релейните светове са длъжни да дадат на Безтелесните сравнително широки права на вътрешна намеса в случай на нужда. Официално това се отрича, но е факт, че те обикновено са изключително стабилни в дългосрочен план в политиката си, особено в областта на отвореността и спазването на задълженията си. Вероятно или Безтелесните предвиждат изключително добре кой свят ще бъде подходящ, или се намесват тайно в управлението му. Всъщност, на тях реално много трудно може да им бъде забранено каквото и да било...

Свят може да бъде лишен от статута на Релеен, ако не спазва задълженията, които произтичат от този статут. Такива случаи, макар и много малко, е имало. В такъв случай за Релеен се избира друг свят от групата. Ако няма такъв подходящ, към тази група се придава подходящ свят отвън. Случаи останала без Релеен свят група да бъде придавана към друга на практика не са известни, въпреки че Аугментираните от поддръжката на Релейните светове твърдят, че правилниците го позволяват.

Трансмитерен възел

Обикновено трансмитерите, които поддържат връзката на един Релеен свят с другите светове от групата му, са на едно място (има и изключения). Това място бива наричано трансмитерен възел.

Броят на трансмитерите в един трансмитерен възел обикновено зависи от обмена, извършван между световете в тази Релейна група. В някои релейни групи има по само един трансмитер, който бива насочван за връзка ту с един, ту с друг свят от групата. На някои места трансмитерите са повече. В групи с много голям обем може за всеки свят да има отделен обслужващ трансмитер, понякога дори повече от един. Не са редки случаите, когато световете с голям обмен в групата имат отделни обслужващи трансмитери, а тези с по-малък обмен биват обслужвани общо от един или два.

Когато един трансмитер обслужва връзката с повече от един свят, обикновено се съставя предварителен график кога с кой свят ще бъде свързан. Така преминаващите знаят кога да пристигнат в трансмитерния възел, за да не чакат.

Правилниците на трансмитерите за връзка между светове изискват предварително регистриране на преминаващите. На по-цивилизовани и дисциплинирани светове обикновено това се спазва. На други, особено ако обменът на съответния свят е малък и не се очаква задръстване при съответното свързване, често може човек или товар направо да пристигнат и да минат без регистриране.

Трансмитерите за връзка като правило са от два типа (срещат се и изключения). При единия тип определено количество хора и/или товари биват вкарвани в определено помещение или площ и при включването на трансмитера попадат на другия свят. По същия начин той изтегля каквото има да пътува оттам. Повечето такива трансмитери могат да прехвърлят в двете посоки едновременно, но някои не могат. Другият тип обикновено изглежда като портал, при преминаването през който попадаш на другия свят. Най-често са двупосочни - прехвърлят те отвъд независимо дали влизаш в портала отпред или отзад; има обаче портали, при които е активна само едната страна. При двупосочните най-често едната страна бива определена като входна и в нея влизат отиващите към другия свят, а другата е изходна и от нея излизат идващите оттам. Обикновено първият тип се използва където няма голям обмен. В трансмитерни възли с по няколко трансмитера често могат да бъдат видени и двата типа. С какви ще разполага съответният Релеен свят решава Свръзката.

При сериозен растеж на обмена между светове Свръзката може да достави на Релейния свят още трансмитери. По-рядко е, но ако обменът сериозно намалее, Свръзката може да си прибере някой от наличните трансмитери. (Обикновено това е съпроводено с много учтива, но трудна за оборване мотивация на решението.) Последният вариант често бива оспорван от Релейния свят, обикновено безуспешно, но е имало и изключения.

Други