Мрежата от светове

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Общ план

Във вселената на Резервата съществуват огромен брой светове - вероятно около милион към 1000 години след Разделението. Свръзката са обяснили, че броят на принципно достъпните (с помощта на техните възможности) светове е безкраен. Когато обаче се говори за „светове“, обикновено се имат предвид известните на Стандартните светове. На практика всички те са заселени; малка част са били заселени и после изоставени. Светове, които никога не са били заселвани, почти няма достъпни за Стандартни - обикновено достъпът към един свят се отваря от Свръзката когато те решат да отворят нов свят за заселване.

Всички Стандартни и всички или почти всички Аугментирани живеят на тези светове. Предполага се, че някои Аугментирани, а може би и отделни Стандартни живеят „някъде другаде“, но никой или почти никой няма представа къде и какво може да е то.

Безтелесните като правило нямат определено място на обитаване - доколкото изобщо за тях може да се говори за определено място на обитаване. За някои от тях се знае, че живеят и/или работят (доколкото за тях изобщо са приложими понятията живеене и работа) на светове измежду тези.

За Предния фронт се предполага, че няма нищо общо със системата на световете и че се интересува от нея само като защитник на човечеството от евентуална опасност.

Аугментирани от по-високи нива са споделяли, че всъщност цялата система от светове е просто резерват, създаден от Безтелесните, за да има къде да живеят Стандартните и Аугментираните. (И за да извличат полза от по-ниските нива на развитие, като база за разширяване на тезауруса.) Понякога системата светове бива наричана с малко тъжна ирония „Резерватът“. По липса на официално име за тази система като цяло, това е и най-често използваният неформално термин за нея.

Какво представляват световете

По този въпрос сред Стандартните (а често и сред Аугментираните) текат безкрайни спорове. За някои от световете има недвусмислени доказателства, че са реални планети някъде насред Космоса. За други - че са паралелни светове, примерно Земята в някаква друга вселена. За трети - че са изкуствено създадени светове. За четвърти - че са виртуални светове, съществуващи вътре в могъща фантоматична машина. Има и други предположения.

За някои светове има недвусмислени доказателства за принадлежност едновременно към повече от един от тези взаимноизключващи се типове; за някои - към всички. Безтелесните никога не дават точно обяснение дали това са други планети, паралелни светове, виртуални реалности или друго. твърдят, че е твърде сложно за разбиране от Стандартни, и е възможно да са прави. Учените-Стандартни са на най-различни мнения; някои смятат, че Безтелесните просто им мотаят главите, и също е възможно да са прави.

Много светове са копие на Земята, повече или по-малко точно - понякога до абсолютно точно, като се започне от вкаменелостите и останките от цивилизации и се свърши със звездното небе. Някои са нейно копие от различни периоди на миналото (Средновековието, или ледниковите периоди, или мезозойската ера, или дори камбрия), някои са копие на това каква (може би) би била тя в далечното бъдеще. Повечето обаче нямат много общо с нея като география (макар че почти всички са като цяло земеподобни като условия за живот).

Някои от световете са синхронизирани някак във времето: продължителността на деня и годината е една и съща, времето на деня и на годината съвпадат за тях. Много светове са изискали по-различни астрономически условия и са ги получили: има например светове, на които годината трае по няколкостотин обичайни години, или по седмица-две, или денонощието е около 30 часа или всеки път с различна продължителност, и т.н...

Съществуват светове, които са трудно обясними или необясними от физическа или друга гледна точка. Не са рядкост светове, няколко пъти по-големи или по-малки от Земята, но със същата сила на тежестта; понякога това е обяснимо от характеристиките на света, понякога - не. Съществуват светове, които са абсурдни от физическа гледна точка; има например над сто свята, чиято площ е безкрайна - простира се до безкрай във всички посоки. Съществуват светове, където основни закони на физиката, или техни фини следствия са променени до неузнаваемост. Има и още по-странни светове. Свръзката твърди, че съществуват абсолютно всякакви, независимо колко невероятни.

Организация на системата

Световете се свързват помежду си чрез т.нар. трансмитери - устройства, създадени и произвеждани от Безтелесните. Те могат да имат най-различна форма и/или видим начин на действие. Изпълняват мигновено пренасяне на материя или информация между различни точки. С изключение на много редките случаи, когато повече от един свят е на орбита около една и съща звезда, трансмитерите са единственият начин за връзка между два свята. Извън тези изключения няма случай някой свят да се е свързал с друг по друг начин, или дори да установил местонахождението му спрямо себе си. Някои Стандартни смятат, че Безтелесните умишлено пречат, за да имат чрез трансмитерите пълен контрол върху обмяната на хора, стоки и/или информация между световете.

Всеки свят спада към определена релейна група. Един от световете в групата се води Релеен; трансмитерите, които осъществяват връзката вътре в групата, се намират на него. Всичкият пренос на каквото и да било от свят в групата към други светове, от същата или друга група, минава през Релейния му свят.

Всяка релейна група спада към определен Възел. Един от световете във Възела (най-често изкуствен свят, създаден специално за целта) се води Възлов; трансмитерите, които осъществяват връзката между Релейните светове и с другите Възли се намират на него. Всичкият пренос на каквото и да било между светове от различни Релейни групи или между Възли (доколкото е позволен) минава през Възловия свят.

Възлите се свързват помежду си директно, без централна координация.

Ограничения

Световете донякъде приличат на държавите отпреди Разделението - идването на тях, напускането им и пренасянето на каквото и да било представлява нещо като преминаване на граница. Кодексът на света определя как се извършва това преминаване и дали е възможно. Контролът се извършва чрез настройките на Релейния трансмитер, който обслужва този свят, и в малка степен с помощта на персонала му.

Свръзката ограничава преминаването на хора и в известна степен на стоки между различните Възли. Предполага се, че се ограничава и преминаването на информация, но няма убедителни доказателства.

Преминаването на хора между Възли изисква разрешение от Свръзката. Типичното решение е индивидуално, за еднократно преминаване, еднопосочно или с връщане. Съществуват разрешения, валидни за определен брой преминавания или определено време напред, за между два конкретни Възела или повече, или дори всички Възли. Съществуват групови разрешения, с поименен списък или просто указване на група. Отмяната на вече издадено разрешение е рядкост, но е възможна.

Разрешенията се издават на Възловия свят след попълване и подаване на простичък формуляр. Времето за издаване може да достигне дни (с или без обяснение защо), но обикновено е няколко минути. Понякога разрешението може да е различно от поисканото - повече или по-малко ограничаващо, или дори за другаде. Искания за корекция на разрешението най-често са без ефект; когато го има, е труден за предсказване.

Понякога персоналът на Възловия свят може да поиска допълнителна информация преди да издаде разрешението. Отказ тя да бъде дадена може да доведе до отказ или до различно от поисканото разрешение, а може и да няма ефект. Същия резултат може да има вписване във формуляра на невярна информация.

Търговията - пренасяне на стока и/или пари между Възли - също се нуждае от разрешение, което се получава по същата процедура и има същите особености.

Прехвърлянето на информация между Възли просто се заплаща. Тарифата е ниска - средно заможен човек на средно заможен свят би могъл да плати пренос на повече информация, отколкото целият му свят е в състояние да потребява. Често благотворителни организации спонсорират пренос на информация от и към други Възли, така че нерядко цели светове нямат представа, че принципно преносът на информация се заплаща.

Известно е, че Възловите трансмитери са настроени да не пропускат пренос, за който няма съответно разрешение. Някои от подробностите обаче са странни. В някои случаи изгубването на физическия документ прави преминаването невъзможно. В други - не. Обикновено разликата бива обяснена с бюрократични и/или технически фактори, но се твърди, че има и изключения. Твърди се също и че има случаи, макар и редки, когато Възлов трансмитер е бил успешно преминаван без разрешение, или дори след като такова е отказано.

Други