Възел

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

По около четиридесет-петдесет Релейни групи се обединяват във Възел. Подборът на групите за един Възел се върши от Свръзката. Критериите, по които тя определя коя група към кой Възел ще бъде, са твърде сложни, за да бъдат обхванати от Стандартни или Аугментирани. Известни са случаи групи да са прехвърляни от един в друг Възел.

Възлите се обозначават с номера. От Свръзката твърдят, че номерата им са по реда на създаването и не носят никакви предимства или важност. Въпреки това някои Стандартни от Възли с по-малки номера се гордеят с това. Представите им с какво по-малките номера са по-добри са най-различни, най-често изключително наивни.

Броят на Възлите, в които е разпределено човечеството, не е точно известен на повечето Стандартни. Знае се, че понякога се създават нови Възли. Не е известен случай стар Възел да е бил закрит, макар от Свръзката да твърдят, че принципно е възможно. Неофициална информация от Свръзката гласи, че към 950 г. след Разделението Възлите са малко над хиляда.

Специализирани Възли няма - като правило в един Възел се срещат светове от всякакви типове. Възлите, в които значителен процент от световете са от определен тип, са редки и дори в тях има и разнообразни други светове. Правило в разпределянето на светове е било установено единствено при Стражевите светове: те са обикновено по три или четири, рядко по два или пет, изключително рядко по един или повече от пет.

Възлов свят

Релейните групи се свързват помежду си чрез Възлов свят, който най-често е специално създаден изкуствен. Обикновено представлява метална сфера с диаметър няколкостотин километра, която се върти около някоя звезда.

Възловите светове са изключение от класификацията на дванадесетцифрените номера; обозначават се просто с "В-" и номер на възела. („В“ идва от „възел“, и на различните езици може да е различна буква.)

Всичкият трафик между Релейни групи тече през Възловия свят. (Има редки изключения, когато Релейни светове имат разрешението и техническата възможност да се свързват пряко. Може би обаче дори тогава трафикът тече скрито през Възловия свят.) През него тече и всичкият без изключение трафик от и към други Възли.

Трансмитерите, които обслужват тази връзка, се намират на Възловия свят. Обслужват се от Аугментирани и Стандартни, рядко и от Безтелесни. Пълните им възможности не са известни на Стандартните, а вероятно и на Аугментираните. Предполага се, че са много по-големи от тези на Релейните.

Възловите светове се свързват помежду си пряко - няма централен свят, който да обединява всички Възли, както Възловият обединява Възела си. Смятат се за равностойни; няма основен свят, който да управлява цялото човечество. Аугментирани от Свръзката твърдят, че причините са две: че ръководството на Свръзката е от Безтелесни, за които понятието „местонахождение“ е безсмислено, и че тази схема без фиксиран център е по-устойчива и гъвкава едновременно.

Възлов Отговорник

Всеки Възел има по шестима Отговорници, по традиция Аугментирани. Въпросите, които са от компетенция над тази на един свят, биват решавани от тях. По двама са постоянно на дежурство - основен дежурен и помощник. По въпроси от определени категории може да вземе решение и само помощникът, за въпроси от по-сериозни категории е необходимо решение на основния дежурен. За въпроси от определени категории решението трябва да бъде взето от двамата с консенсус; въпроси от определени категории могат да изискват одобрението и на шестимата, или дори на по-висши инстанции в Свръзката.

Подобно на Отговорниците на светове, често биват смятани за изключително важни, но всъщност правата им и правилата, които са длъжни да спазват, са формулирани с точност до степен те на практика да нямат субективен избор. Възловите Отговорници задължително разполагат с комуникатор четвърта степен и личен трансмитер. Назначават се и се освобождават от тази длъжност от Свръзката. Критериите, по които биват избирани, не са известни: Стандартни не биха могли да обхванат броя фактори, които един Безтелесен взема предвид при преценяването дали кандидатът е подходящ. В много редки случаи за Възлов Отговорник е бил избиран Стандартен или Безтелесен - при встъпването в длъжност те са получили статут и възможности на Аугментирани, с тяхното предварително съгласие.

Пътуване между Възли

Пътуването от свят до свят се извършва през междинните светове - Релейни и евентуално Възлов. Обикновено се пътува само вътре в един Възел. Безтелесните ограничават пътуването между различните Възли, но както винаги, и тук има изключения.

Други